Producenci

Płatności

 

Regulamin sklepu

§1 Informacja o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem http://odkurzacze-wodne.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Staubsaugerhandel Piotr Mrozinski z siedzibą w Borken (Niemcy) przy ulicy Karl-Leisner-Strasse 25, o numerze NIP DE 279414465.

Nr konta PKO Inteligo 50 1020 5558 1111 1872 9820 0026
e-mail biuro@odkurzacze-wodne.pl
kom. 883-122-122;

Adres do korespondencji:

1.  Mroziński

Armii Krajowej 4/11

64-100 Leszno PL

tel. 883-122-122

2.  odkurzacze-wodne

ul.Rosnowiecka 20

62-052 Chomęcice

tel. 883-122-122

3.  Mroziński

ul.Pstrągowa 6

64-150 Zaborówiec

tel. 883-122-122

4.  Stasauberhandel Piotr Mrozinski
46325 Borken, DE, ul. Karl-Leisner-Strasse 25

tel. 883-122-122

§2 Ochrona danych osobowych 

 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. administratorem przekazanych nam przez klienta danych osobowych jest Piotr Mroziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stasauberhandel Piotr Mrozinski z siedzibą w Borken (Niemcy) przy ulicy Karl-Leisner-Strasse 25, o numerze NIP DE 279414465, dane bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych klienta: biuro@odkurzacze-wodne.pl

 2. Dane osobowe klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z klientem Sklepu. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 3. Jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę jego dane osobowe przetwarzane będą w celuinformowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Stasauberhandel Piotr Mrozinski. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda klienta.  

 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również klienta, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

 5. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych klienta na podstawie jego zgody, dane te przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody.

 7. Możliwe jest powierzenie przetwarzania danych osobowych klienta w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak np. poczta, DHL, biuro rachunkowe, biuro prawne.

 8. Jeżeli klient wyrazi na to uprzednią zgodę, dane osobowe klienta przekazywane są Grupie Allegro na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych na podstawie zawartej umowy. Dotyczy to zwłaszcza adresu e-mail Klienta, na który może zostać przesłana ankieta dotycząca transakcji

 9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 11. dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 12. Powierzone firmie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§3 Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://odkurzacze-wodne.pl, kierowane przez Stasauberhandel do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

§4 Ceny 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania 
  i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§5 Zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://odkurzacze-wodne.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez spółkę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 3. W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie Stasauberhandel, złożenie zamówienia w Sklepie poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu.

§6 Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie spółka dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska, bądź klient może odebrać go w siedzibie sklepu po uprzednim poinformowaniu.
 2. Na czas otrzymania towaru składa się:
  1. czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „14 dni roboczych”.
  2. czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka priorytetowa pocztowa zwykle dociera do adresata w ciągu 2-3 dni od nadania, przesyłka zwykłą pocztą 3-5 dni, przesyłka kurierska zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu).
 3. Czas realizacji "14 dni roboczych" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „14 dni roboczych" mogą zostać nadane z opóźnieniem 7 dni roboczych.
 4. Zamówienie towarów o różnym czasie realizacji wymaga uzgodnienia pomiędzy klientem
  a Stasauberhandel sposobu realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których Stasauberhandel poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny oraz 
  w przypadku jeżeli występuje dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek 
  z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić spółce w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować spółkę. Jeżeli towar był 
  w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, 
  a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Stasauberhandel lub nie odbierać przesyłki.

§7 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przelew na rachunek bankowy Stasauberhandel. (wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Stasauberhandel) - przed wydaniem towaru klientowi.
  2. Kartą kredytową (wysyłka może nastąpić po autoryzacji transakcji) - przed wydaniem towaru klientowi.
  3. Gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby Stasauberhandel - w momencie odbioru towaru.
  4. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.
 2. Stasauberhandel może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Stasauberhandel jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. Stasauberhandel może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

 §8 Zwrot towaru

 1. Na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, 
  poz. 271 z 2000 r.), Konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, służy prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 10 dni liczonych od dnia wydania zamówionego towaru, kierując do siedziby Stasauberhandel z siedzibą w 62-052 Chomęcicach ul. Rosnowiecka 20, pisemne oświadczenie wg wzoru o poniższej treści: „Ja niżej podpisany …………………, zamieszkały pod adresem………………oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………………………z Stasauberhandel z siedzibą w Borken”. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Konsument zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwrócić towar na adres Spółki. Spółka dokona zwrotu wpłaconych należności Konsumentowi w terminie do 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 8.a, odbywa się w sposób zapewniający bezpieczny transport towaru. Klient nie ponosi z tytułu wykonywania swojego prawa do odstąpienia od umowy żadnych opłat poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów.
 3. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy następuje w stanie niezmienionym, chyba
  że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu, w szczególności towar nie może nosić oznak użytkowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, oznak celowego uszkodzenia lub zniszczenia. Towar podlega zwrotowi wraz ze wszystkimi jego elementami otrzymanymi od Stasauberhandel
 4. Zwrot towaru do sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sytuacji, gdy Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy umowę uważa się za niezawartą.

§9 Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony w Sklepie towar zawiera wady, koszty jego wysyłki do Sklepu Stasauberhandel  pokrywa sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis spółki, który stwierdzi czy usterka wystąpiła i z czyjej winy. Stasauberhandel rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Sposób wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej:
  1. klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar na koszt sprzedawcy za pośrednictwem uzgodnionej z Biurem Obsługi Klienta Stasauberhandel firmy kurierskiej. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt Stasauberhandel.
 3. Aby wysłać towar na koszt Stasauberhandel  w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta Sutasauberhandel. Paczki nadane na koszt sklepu bez uprzedniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – mogą zostać nie odebrane i wrócić do klienta, który może być obciążony przez przewoźnika kosztem transportu w obie strony.
 4. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika niż uzgodniony z Stasaubrhandel może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa klient.
 5. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie zapewniające bezpieczny transport do serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
 7. Towar należy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.
 8. Do towaru musi być dołączony opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo powinno określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru 
  z umową).
 9. Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w Stasauberhandel możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego towaru do weryfikacji, czy dany towar został zakupiony w spółce i podlega naprawie z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową.
 10. Pracownik serwisu Stasauberhandel ma prawo zażądać od klienta dokumentu świadczącego o jego zakupie, gdy nie jest w stanie potwierdzić, czy dany towar został zakupiony w Stasauberhandel.
 11. Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny, a Stasauberhamdel nie wykryła wady lub gdy Stasauberhandel  nie ponosi odpowiedzialności za wadę, w szczególności gdy wada wynikła z winy klienta, Stasauberhandel może żądać zwrotu kosztów poniesionych przez Stasauberhandel, a wynikających z oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. Na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Stasauberhandel informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.odkurzacze-wodne.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 07.06.2016 r.

Zaloguj się

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2010-2021. Zakaz kopiowania i wykorzystywania zamieszczonych na stronie materiałów. Foto Staubsaugerhandel  2010-2021

Staubsaugerhandel nie jest w żaden sposób związana czy autoryzowana przez Kirby Co., Rexair LLC , Vorwerk & Co.KG , Hyla International , a także nie jest częścią struktur sprzedaży bezpośredniej tych firmy działających na terenie Polski innych miejsc na świecie. Wszelkie odniesienia do nazw producenta, opisów, numerów części i fotografii są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji produktów. Staubsaugerhandel  jest niezależnym sprzedawcą produktów działającym na terenie Polski zgodnie z obowiązującym w tym kraju prawem. Wszystkie prawa do wizerunku strony a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana.Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. Wszystkie zdjęcia oryginalnych produktów oraz ich nazwy są zamieszczone tylko i wyłącznie w celach informacyjnych!

 

Sklep internetowy Shoper.pl